LÝ THÁI TỔ

         Theo Đại Việt sử kí toàn thư thì vua Lý Thái Tổ tên húy là Công Uẩn, người châu Cổ Pháp - Bắc Giang, mẹ họ Phạm, sinh vua ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tuất niên hiệu Thái Bình thứ 5 (974) thời Đinh. Lớn lên làm quan nhà Lê đến chức Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ.