Trang chủ CÁC PHÂN HỘI VHNT

PHÂN HỘI VHNT LƯƠNG TÀI
09:14 | 04/05/2019
STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN ĐỊA CHỈ CHI HỘI
1 Nguyễn Thị Bích Thôn Giàng, TT Thứa,
Lương Tài, BN
Âm nhạc
2 Nguyễn Thế  Đỉnh Thanh Gia, Quảng Phú, Lương Tài, BN Mỹ thuật
3 Nguyễn Công Thị trấn Thứa, Lương Tài, BN Mỹ thuật
4 Lưu Quang Lâm Thanh Hà, An Thịnh, Lương Tài Mỹ thuật
5 Hà Thị  Khánh Thanh Lâm, An Thịnh,
Lương Tài, BN
Mỹ thuật
6 Nguyễn Văn Thành Thanh Lâm, An Thịnh,
 Lương Tài, BN
Mỹ thuật
7 Phùng Đức Hiệp Cường Tráng, An Thịnh, Lương Tài, BN Nhiếp ảnh
8 Phạm Tuyết  Non Cường Tráng - An Thịnh - Lương Tài  Nhiếp ảnh
9 Bùi Đức Mạnh  Hương Chi, Phúc Hòa, Lương Tài, BN Sân khấu
10 Vũ Anh  Đức Ngọc Trì, Bình Định, Lương Tài, BN Thơ
11 Vũ  Hằng Ngọc Trì, Bình Định, Lương Tài, BN Thơ
12 Nguyễn Như Hạo Đông Nhất, Minh Tân, Lương Tài, BN Thơ
13 Vũ Thị Phúc Bình Định, Lương Tài, BN Thơ
14 Nguyễn Văn Sở Lĩnh Mai, Quảng Phú, Lương Tài, BN Thơ
15 Nguyễn Huy Thắng Quảng Phú, Lương Tài, BN Thơ
16 Đào Bá Thuật Bình Định, Lương Tài, BN Thơ
17 Vũ Quang Việt Ngọc Trì, Bình Định, Lương Tài, BN Thơ