THỂ LỆ CUỘC THI “QUẾ VÕ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ”

THỂ LỆ CUỘC THI

 “QUẾ VÕ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ”

(Kèm theo Kế hoạch số 02 – VHNT, ngày 15/5/2019)

I- ĐỐI TƯỢNG:

- Mọi công dân sống, lao động và học tập trên địa bàn huyện Quế Võ.

  Những người yêu mến quê hương Quế Võ ở trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.

- Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được gửi tác phẩm dự thi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC:

1. Nội dung:

- Những thành tựu của quê hương Quế Võ trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương trong đấu tranh cách mạng và trong xây dựng xã hội mới.

 - Những tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay.

- Những đổi thay của quê hương Quế Võ trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức

Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng các thể loại: Văn, thơ, nhạc, mỹ thuật và nhiếp ảnh. Một người có thể gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi.

- Với thể loại bài viết: Viết bằng tiếng Việt. Trình bày dưới dạng thơ, nhạc, đặt lời mới dân ca; truyện, ký, tùy bút, tản văn. Độ dài không quá 1.500 từ.

- Với thể loại tranh và ảnh: Tranh dự thi chụp dưới hình thức ảnh. Ảnh tham gia dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, kích cỡ 15x21cm. Tác phẩm dự thi có thể là ảnh đơn hay bộ ảnh.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian:

- Từ tháng 5 năm 2019 đến 30 tháng 9 năm 2019, (theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi email).

- Tổng kết và trao thưởng: Vào tháng 10 năm 2019.

2. Địa chỉ:

- Trụ sở Phân hội Văn học Nghệ thuật; tầng 2 khu nhà Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quế Võ.

- Email: quevovannghe@gmail.com

 

IV.BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO VÀ THƯ KÝ

1.Ban chỉ đạo:

Gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phân hội Văn học Nghệ thuật.

2. Ban tổ chức:

Gồm các đồng chí lãnh đạo Phân hội Văn học Nghệ thuật huyện, có trách nhiệm thực hiện theo đúng kế hoạch của cuộc thi. Giải quyết mọi vướng mắc phát sinh.

2. Ban giám khảo:

- Ban sơ khảo: gồm một số văn nghệ sĩ thuộc Phân hội Văn học Nghệ thuật huyện Quế Võ.

- Ban chung khảo: mời một số văn nghệ sĩ có uy tín của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh.

Ban giám khảo làm việc công minh, khách quan, chính xác theo đúng thể lệ cuộc thi. Mọi thành viên Ban giám khảo có quyền ngang nhau, độc lập trên phiếu chấm của mình.

Điểm chấm mỗi tác phẩm dự thi của thành viên Ban giám khảo chênh lệch không quá 2 điểm. Nếu quá 2 điểm, Ban giám khảo phải hội ý chấm lại. (có quy định biểu điểm riêng)

Ban giám khảo chịu trách nhiệm giúp Ban tổ chức đánh giá các tác phẩm dự thi.

3. Thư ký:

Dựa trên kết quả chấm sơ khảo, Thư ký sẽ tổng hợp số lượng, danh sách các tác phẩm dự thi chất lượng của cá nhân, tập thể vào vòng chung khảo.

Lập biên bản kết quả chấm thi của Ban giám khảo.

09:47 | 10/06/2019

KẾ HOẠCH CUỘC THI “QUẾ VÕ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ”

 

         PHÂN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                              HUYỆN QUẾ VÕ                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                          *                                                                                   -----------------

                          Số: 02 – VHNT                                                Phố Mới, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CUỘC THI

“QUẾ VÕ 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ”

 

Căn cứ Kế hoạch số 67 - KH/HU ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Huyện ủy Quế Võ về “Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)”; Được sự đồng ý của Huyện ủy, UBND huyện Quế Võ, Phân hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) huyện tổ chức cuộc thi với chủ đề “Quế Võ 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ”.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm ôn lại, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc của Bác Hồ; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Góp phần phản ánh những thành tựu của quê hương Quế Võ trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Qua đó, nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của quê hương Quế Võ.

- Phát hiện và biểu dương những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay, nhất là những tấm gương bình dị mà cao quý. Từ đó khơi dậy tinh thần tích cực tham gia lao động, học tập, sáng tạo xây dựng quê hương.

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nội dung:

- Những thành tựu của quê hương Quế Võ trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.Góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quê hương trong đấu tranh cách mạng và trong xây dựng xã hội mới.

 - Những tấm gương các tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đặc biệt là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội hiện nay.

- Những đổi thay của quê hương Quế Võ trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

2. Hình thức

Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng các thể loại:

- Văn

- Thơ

- Nhạc

- Mỹ thuật và nhiếp ảnh.

3. Đối tượng:

Mọi công dân sống, lao động và học tập trên địa bàn huyện Quế Võ.

Những người yêu mến quê hương Quế Võ ở trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian:

- Từ tháng 5 năm 2019 đến 30 tháng 9 năm 2019, (theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi email).

- Tổng kết và trao thưởng: Vào tháng 10 năm 2019.

2. Địa chỉ:

- Trụ sở Phân hội Văn học Nghệ thuật; tầng 2 khu nhà Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Quế Võ.

- Email: quevovannghe@gmail.com

(có Thể lệ cuộc thi kèm theo)

 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Giải tập thể: Dành cho những đơn vị có nhiều tác phẩm dự thi, tác phẩm dự thi có chất lượng về nội dung, trình bày đẹp cho cả 3 thể loại.

2. Giải cá nhân:

- 03 giải nhất.

- 06 giải nhì.

- 06 giải ba.

- 9 giải khuyến khích

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kế hoạch tổ chức cuộc thi được triển khai đến các xã, các ngành, trường học trong toàn huyện.

2. Sau khi kế hoạch được triển khai, Phân hội Văn học Nghệ thuật thường xuyên theo dõi tình hình và báo cáo kết quả thực hiện về huyện ủy, UBND huyện (thông qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

 

 

Nơi nhận:                                                                                  T/M PHÂN HỘI VHNT

- Huyện ủy, UBND huyện (b/c);                                                                     PHÂN HỘI TRƯỞNG

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (b/c);

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c);

- Các ban, ngành;

- Các xã, thị trấn;

- Hội viên thuộc Phân hội VHNT;

- Lưu./.                                           

                                                                                                                Lê Khanh

 

16:38 | 10/06/2019