Đơn đăng ký đề nghị xét Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai Giai đoạn 2017-2022

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


ĐƠN ĐĂNG KÝ

Đề nghị xét Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai

Giai đoạn 2017-2022

 
 

 

 


Kính gửi: Hội đồng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai

Giai đoạn 2017-2022

 

1. Thông tin cá nhân: (tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả)

- Họ và tên (khai sinh): .......................................................; - Giới tính: Nam (Nữ)

- Ngày, tháng, năm sinh: ...........................; - Bút danh (nếu có): ............................

- Đơn vị công tác (nếu có): ............................................................................................

- Nguyên quán: .................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú: .....................................................................................................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Điện thoại:          ......................................................................................................................

- Thư điện tử (email): ......................................................................................................

- Số CMTND/CCCD:.............................; ngày cấp: ....................................................

nơi cấp: ...............................................................................................................................

2. Thông tin các đồng tác giả (đối với nhóm tác giả)

2.1. Tác giả 2:

- Họ và tên (khai sinh): .......................................................; - Giới tính: Nam (Nữ)

- Ngày, tháng, năm sinh: ...........................; - Bút danh (nếu có): ............................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

2.2. Tác giả 3:      

- Họ và tên (khai sinh): .......................................................; - Giới tính: Nam (Nữ)

- Ngày, tháng, năm sinh: ...........................; - Bút danh (nếu có): ............................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

.......

 

3. Công trình (hoặc Tác phẩm) đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, giai đoạn 2017-2022:

          3.1. Tên công trình hoặc tác phẩm 1: ..........................................................................

          - Thể loại: ...........................................................................................................................

          - Thời gian công bố hoặc xuất bản: .............................................................................

- Nơi công bố: ...................................................................................................................

- Cơ quan, tổ chức công bố hoặc xuất bản: ...............................................................

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có): ................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3.2. Tên công trình hoặc tác phẩm 2: ..........................................................................

          - Thể loại: ...........................................................................................................................

          - Thời gian công bố hoặc xuất bản: .............................................................................

- Nơi công bố: ...................................................................................................................

- Cơ quan, tổ chức công bố hoặc xuất bản: ...............................................................

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có): ................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3.3. Tên công trình hoặc tác phẩm 3: ..........................................................................

          - Thể loại: ...........................................................................................................................

          - Thời gian công bố hoặc xuất bản: .............................................................................

- Nơi công bố: ...................................................................................................................

- Cơ quan, tổ chức công bố hoặc xuất bản: ...............................................................

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có): ................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi/ chúng tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và bản thân không thuộc các trường hợp không được tham gia xét giải thưởng theo quy định của Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, giai đoạn 2017-2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh) và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về thông tin nêu trên./.

................., ngày ....... tháng ...... năm 2022

Người đăng ký

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

hoặc Chính quyền địa phương nơi cư trú

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

17:13 | 03/06/2022

Thể lệ xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, giai đoạn 2017 - 2022

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­UBND TỈNH BẮC NINH

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 

Số: 04/TL-VHNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

Bắc Ninh, ngày  19  tháng  5  năm 2022

 

THỂ LỆ

Xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai,

giai đoạn 2017 - 2022

 
 
 


Căn cứ Quy chế xét tặng “Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, giai đoạn 2017 - 2022” được ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 22/03/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-VHNT ngày 16/5/2022 của Hội Văn học nghệ thuật  tỉnh về việc tổ chức xét và trao tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, giai đoạn 2017 - 2022;

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh (Cơ quan Thường trực xét Giải thưởng) xây dựng Thể lệ xét tặng Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, giai đoạn 2017 - 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Thống nhất các quy định, cách thức, thời gian đối với tác giả có các công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) gửi tham gia xét tặng Giải thưởng nhằm đảm bảo thực hiện đúng điều kiện, tiêu chuẩn, tiến độ thời gian của Quy chế và Kế hoạch xét tặng Giải thưởng đã ban hành.

2. Giúp cho tác giả chọn những tác phẩm, công trình VHNT phù hợp đã được xuất bản, in ấn, phát hành, công bố… để gửi tham gia xét tặng Giải thưởng VHNT tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, giai đoạn 2017 - 2022 được thuận lợi, đảm bảo được những quyền lợi của tác giả.

II. CÁC QUY ĐỊNH VỀ THAM DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG

1. Đối tượng:

1.1. Về tác giả: Là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bắc Ninh; có các tác phẩm, công trình VHNT không có tranh chấp về quyền tác giả, tác phẩm kể từ thời điểm công bố; không vi phạm pháp luật và các quy định tại Điểm 4, Điểm 5 của Điều 7, Chương II Quy chế xét tặng “Giải thưởng VHNT tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, giai đoạn 2017 - 2022” được đăng ký tham dự xét tặng Giải thưởng.


1.2. Tác phẩm: Tác phẩm phải được xuất bản hoặc công bố từ ngày 01/08/2017 đến ngày 31/07/2022 (theo hạn nộp lưu chiểu) dưới các hình thức: xuất bản (đã được cấp phép) in thành sách; đồ án (đã được phê duyệt); công trình kiến trúc hoặc tranh tượng hoành tráng, trang trí phù điêu (đã được thi công); tham gia triển lãm, liên hoan đối với các chuyên ngành Mỹ thuật, Kiến trúc, Ảnh nghệ thuật; công diễn với các chuyên ngành Âm nhạc, Sân khấu.

Tác phẩm có tính thẩm mỹ cao, thể hiện sự tìm tòi sáng tạo của cá nhân về cấu trúc tác phẩm, hình tượng nghệ thuật và ngôn ngữ, trên cơ sở phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, văn hiến của Việt Nam, bản sắc văn hóa, truyền thống văn hiến và cách mạng của tỉnh Bắc Ninh.

Tác phẩm được công chúng đón nhận, yêu thích, mến mộ và công nhận những giá trị về tư tưởng, thẩm mỹ và nhân văn.

2. Nguyên tắc xét Giải thưởng:

- Mỗi tác giả là hội viên Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh gửi tối đa 03 tác phẩm theo chuyên ngành, nếu có tác phẩm thuộc chuyên ngành khác được gửi 01 tác phẩm theo chuyên ngành khác.

- Mỗi tác giả không phải là hội viên Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh được gửi tối đa 03 tác phẩm.

- Mỗi tác phẩm gửi 05 bản kèm theo đơn đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng và hồ sơ liên quan.

- Tác phẩm dự Giải thưởng phải được chính tác giả đăng ký tham dự. Trường hợp tác giả đã từ trần hoặc do điều kiện đặc biệt không có khả năng trực tiếp đăng ký tham dự Giải thưởng thì đại diện hợp pháp của gia đình tác giả (Có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi cư trú) có quyền đứng tên hồ sơ tác phẩm đăng ký tham dự Giải thưởng.

3. Quy định cụ thể cho các chuyên ngành như sau:

3.1. Âm nhạc:

- Đối với tác phẩm thuộc các thể loại âm nhạc: Phần nhạc (ký âm) và lời (nếu là ca khúc) thể hiện trên giấy khổ A4 (bản mềm hoặc bản chép tay rõ ràng); kèm theo thiết bị (đĩa CD, DVD, USB...) thu âm hoặc thu hình tác phẩm.

- Đối với ca sĩ: gửi tham dự tối đa 03 tác phẩm đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng (hoặc Nhất, Nhì, Ba; A, B, C) tại các chương trình Liên hoan ca nhạc, Hội thi, Hội diễn chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp cấp khu vực trở lên (kèm theo bản sao giấy chứng nhận đạt giải có công chứng).

- Đối với ấn phẩm sách, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về Âm nhạc: gửi ấn phẩm đã được xuất bản (không gửi bản sao).

 

3.2. Kiến trúc:

- Đối với công trình dân dụng (nhà ở, công trình công cộng...), công nghiệp đã được xây dựng tại tỉnh Bắc Ninh theo đúng quy định, pháp luật, hồ sơ tác phẩm (riêng các bản vẽ thể hiện trên khổ giấy A2) gồm:

+ Sơ đồ giới thiệu vị trí hiện trạng khu đất xây dựng;

+ Các bản vẽ phương án thiết kế bao gồm: mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt...;

+ Phối cảnh nội và ngoại thất;

+ Ảnh chụp thực tế công trình hoàn thành;

+ Bản thuyết minh: ngắn gọn, không quá 1.000 từ trên giấy A4 về ý tưởng cũng như ý đồ, các giải pháp sử dụng trong công trình.

- Đối với đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng các loại thực hiện tại các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh, đã được phê duyệt (tùy cấp đồ án và theo phân cấp); hồ sơ tác phẩm (riêng các bản vẽ thể hiện trên khổ giấy A1) gồm:

+ Sơ đồ giới thiệu vị trí hiện trạng khu đất quy hoạch;

+ Các bản vẽ phương án thiết kế cơ cấu, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan;

+ Phối cảnh (nếu có);

+ Ảnh chụp thực tế (nếu có);

+ Bản thuyết minh: ngắn gọn, không quá 1.000 từ trên giấy A4 về ý tưởng cũng như ý đồ, các giải pháp quy hoạch.

- Đối với ấn phẩm sách, các công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về Kiến trúc, quy hoạch cho Bắc Ninh đã được xuất bản (không gửi bản sao).

3.3. Mỹ thuật:

- Đối với tác phẩm hội họa là tác phẩm độc lập hoặc tranh bộ (tranh bộ tương ứng với một tác phẩm độc lập); đồ họa, mỹ thuật ứng dụng, nghệ thuật trang trí: gửi ảnh chụp tác phẩm trên giấy ảnh khổ 15x21cm chính diện tác phẩm, ảnh không ép plastic, kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1.000 từ trên giấy A4. Không chấp nhận tác phẩm đã xử lý, chỉnh sửa, cắt ghép làm sai nguyên bản. Trong quá trình xét giải, Hội đồng Giải thưởng sẽ yêu cầu tác giả phối hợp để kiểm tra tác phẩm gốc khi cần thiết.

- Đối với tác phẩm điêu khắc (là tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm có nội dung không thể tách rời khi trưng bày; nhóm tác phẩm tương đương tác phẩm độc lập), tượng đài, tranh hoành tráng: gửi ảnh chụp các mặt tác phẩm (chính diện, bên trái, bên phải và phía sau) trên giấy ảnh khổ 15x21cm, ảnh không ép plastic, kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1.000 từ trên giấy A4. Không chấp nhận tác phẩm đã xử lý, chỉnh sửa, cắt ghép làm sai nguyên bản. Trong quá trình xét giải, Hội đồng Giải thưởng sẽ yêu cầu tác giả phối hợp để kiểm tra tác phẩm gốc khi cần thiết.

- Đối với ấn phẩm sách, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về Mỹ thuật: gửi ấn phẩm đã được xuất bản (không gửi bản sao).

3.4. Nhiếp ảnh:

- Đối với ảnh nghệ thuật (ảnh màu hoặc đen trắng) là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (ảnh bộ từ 03 đến 05 ảnh có chủ đề xuyên suốt, một bộ ảnh tương đương với 01 tác phẩm độc lập); mỗi tác phẩm in trên giấy ảnh khổ 30x45cm, ảnh không ép plastic. Chấp nhận tác phẩm đã xử lý cắt cúp, chỉnh sửa màu sắc, độ sáng tối nhưng không được cắt ghép làm sai sự thật. Trong quá trình xét giải, Hội đồng sẽ yêu cầu tác giả phối hợp để kiểm tra tác phẩm, file ảnh gốc khi cần thiết.

- Tác giả phải ghi rõ tên tác phẩm, địa danh nơi chụp, thời gian chụp và nộp file ảnh để đối chiếu; đồng thời gửi kèm giấy chứng nhận đoạt giải hoặc được giới thiệu xét giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (nếu có).

- Đối với ấn phẩm sách, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về Nhiếp ảnh: gửi ấn phẩm đã được xuất bản (không gửi bản sao).

3.5. Sân khấu:

- Đối với kịch bản sân khấu (đã được dàn dựng và công diễn): gửi bản chính hoặc bản sao của kịch bản (có chứng thực), kèm theo bản thuyết minh ngắn ngọn nội dung kịch bản không quá 1.000 từ trên giấy A4.

- Đối với vở diễn sân khấu (đã được thẩm định hoặc được công diễn): tác giả/ đạo diễn gửi bản ghi hình vở diễn (kịch nói, tuồng, chèo, cải lương... và các hình thức sân khấu khác) được ghi vào đĩa DVD, kèm theo bản thuyết minh ngắn ngọn không quá 1.000 từ trên giấy A4.

- Đối với ấn phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình về Sân khấu: gửi ấn phẩm đã được xuất bản (không gửi bản sao).

- Đối với diễn viên, ca sĩ được gửi tối đa 03 tác phẩm đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng (hoặc Nhất, Nhì, Ba; A, B, C) tại các Hội thi, Hội diễn chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp cấp khu vực trở lên tham dự xét Giải thưởng (kèm theo bản sao giấy chứng nhận đoạt giải có công chứng).

3.6. Văn học:

- Đối với tác phẩm thuộc các thể loại Văn học (văn xuôi: tiểu thuyết, truyện vừa, tập truyện ngắn, tập ký, tập sách tản văn, tập bút ý, phóng sự; thơ: tập thơ, tập truyện thơ; trường ca...) gửi ấn phẩm đã xuất bản (không gửi bản sao).

- Đối với công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, dịch thuật về Văn học: gửi ấn phẩm đã được xuất bản (không gửi bản sao).

3.7. Văn nghệ dân gian:

Các thể loại tập sách nghiên cứu; khảo cứu; lý luận phê bình về văn nghệ dân gian đã được xuất bản hoặc được công bố trên các các báo, tạp chí chuyên ngành; gửi ấn phẩm đã được xuất bản (không gửi bản sao).

*Lưu ý:

+ Đối với các ấn phẩm sách phải được các cơ quan Nhà nước cấp phép xuất bản, phát hành.

+ Đối với công trình thi công của chuyên ngành Kiến trúc, Mỹ thuật khi cần thiết Hội đồng Giám khảo đến tận công trình để xem xét, tác giả có trách nhiệm phối hợp.

+ Đối với tượng, phù điêu nhỏ khi cần thiết Hội đồng Giải thưởng yêu cầu tác giả mang tác phẩm đến địa điểm quy định, tác giả chịu trách nhiệm về việc vận chuyển (cả đi và về) tác phẩm đến địa điểm quy định của Hội đồng.

4. Đăng ký tham dự xét tặng Giải thưởng

4.1. Tác phẩm tham dự xét tặng Giải thưởng

Tác phẩm tham dự xét tặng Giải thưởng phải đính kèm bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng và bản thuyết minh tóm tắt công trình, tác phẩm tham dự xét Giải thưởng VHNT tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, giai đoạn 2017 - 2022. Trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả, yêu cầu ghi đầy đủ thông tin của các tác giả. Không viết tên tác giả, bút  danh và ký hiệu khác trực tiếp lên tác phẩm dự thi.

4.2. Hồ sơ đăng ký tham dự xét tặng Giải thưởng:

- Đơn đăng ký công trình hoặc tác phẩm, tác giả tham dự xét tặng Giải thưởng (Theo mẫu đính kèm).

- Bản thuyết minh tóm tắt nội dung công trình hoặc tác phẩm (tùy theo từng chuyên ngành quy định).

- Số bản công trình hoặc tác phẩm tham dự xét tặng Giải thưởng.

- Các văn bản, tư liệu, tài liệu liên quan:

+ Văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan, đơn vị nhà nước có thẩm quyền đối với bản vẽ, đồ án thiết kế Kiến trúc, Mỹ thuật...

+ Bản sao (có chứng thực): chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; giấy phép xuất bản đối với tác phẩm đã xuất bản thành sách; giấy chứng nhận giải thưởng, huy chương, công diễn tại Liên hoan, Triển lãm, Hội thi, Hội diễn chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp từ cấp tỉnh trở lên đối với các tác phẩm thuộc chuyên ngành Âm nhạc, Sân khấu, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh

* Các tài liệu trên đưa vào trong 01 túi đựng hồ sơ. Ngoài bìa (bì thư, bưu phẩm) ghi cụ thể nội dung: Tác phẩm tham dự xét tặng Giải thưởng VHNT tỉnh Bắc Ninh lần thứ Hai, giai đoạn 2017 - 2022. Ghi rõ họ và tên tác giả/đại diện nhóm tác giả; Ngày, tháng, năm sinh; Bút danh (nếu có); Địa chỉ; Số điện thoại.

4.3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận tác phẩm dự xét Giải thưởng:

          - Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 01/07/2022 đến ngày 30/8/2022 (căn cứ theo dấu bưu điện).

- Địa điểm nhận tác phẩm: Cơ quan Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh (Số 01 Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh).

- Số lượng mỗi tác phẩm: Mỗi tác phẩm, tác giả gửi theo quy định ở Mục 2. Nguyên tắc xét Giải thưởng của Thể lệ này.

- Phương thức gửi tác phẩm:

+ Gửi trực tiếp: Tác giả ký nhận bàn giao hồ sơ, tác phẩm với cán bộ được phân công nhận tác phẩm của Cơ quan Thường trực Hội VHNT tỉnh.

+ Gửi qua bưu điện: Bưu tá ký và ghi rõ họ tên, số điện thoại vào biên bản giao nhận.

5. Quy định sử dụng tác phẩm và trách nhiệm của tác giả tham dự xét Giải thưởng:

- Hội đồng Giải thưởng chỉ chấp nhận những tác phẩm, hồ sơ hợp lệ, đúng thời gian theo quy định; không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia xét tặng Giải thưởng sai quy định