XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẦU CỬ

 Điều 95 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã quy định rõ: Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân; vi phạm các quy định về vận động bầu cử; người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

08:43 | 14/04/2021

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

 Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, Hội đồng Bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập gồm từ 15 đến 21 thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên để tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

08:34 | 14/04/2021

ĐỂ NGÀY BẦU CỬ THỰC SỰ LÀ NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN

 Chiều 12 - 4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đây là phiên họp đầu tiên ngay sau khi một số nhân sự của Hội đồng được kiện toàn tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV vừa qua.

08:25 | 14/04/2021

QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN VỊ BẦU CỬ, TỔ BẦU CỬ VÀ KHU VỰC BỎ PHIẾU

 Các cuộc bầu cử phải được tiến hành theo các đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử là khái niệm chỉ một phạm vi địa lý hành chính tương ứng với một lượng dân cư nhất định để bầu một số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hay đại biểu HĐND xác định.

08:56 | 09/04/2021

HĐND CÁC CẤP PHỐI HỢP TỐT TRONG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và phối hợp tốt với các cơ quan trong bộ máy chính quyền. Có như vậy thì chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND mới được bảo đảm. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và duy trì mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan liên quan. Vì vậy, các mặt hoạt động của HĐND đều đạt kết quả tích cực.

10:13 | 08/04/2021

TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND VÀ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TRONG VIỆC TỔ CHỨC BẦU CỬ

   Trong thực hiện công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các cấp đóng vai trò quan trọng với những trách nhiệm cụ thể được quy định trong luật.

10:10 | 08/04/2021

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG, VÌ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

       Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

16:12 | 01/02/2021