KHI TIẾN SỸ VỀ LÀNG

 

 

14:09 | 28/07/2020

BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

       Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Người viết “trước hết nói về Đảng”, và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng".

15:31 | 19/09/2019

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - BÁC ĐI, DI CHÚC GIỤC LÒNG TA

       Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Người viết “trước hết nói về Đảng”, và “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng".

14:56 | 19/09/2019