Trang chủ Tin tức & Sự kiện

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY BẮC NINH LÀM VIỆC VỚI HỘI VHNT
14:26 | 16/03/2021

            Hội nghị Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ 12, khóa IV (nhiệm kỳ 2018 - 2023) họp ngày 10/3/2021 đã thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động VHNT quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; thông qua dự thảo chương trình công tác năm 2021 của Hội VHNT tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo hoạt động, chương trình công tác năm 2021 và một số ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh, đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh kết luận và chỉ đạo hoạt động của Hội VHNT tỉnh như sau:

Công tác triển khai thực hiện các hoạt động VHNT đã góp phần định hướng tư tưởng, định hướng sáng tác cho văn nghệ sỹ, thực hiện có hiệu quả các hoạt động VHNT năm 2020, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Các hoạt động đó đã tạo điều kiện khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ của tỉnh phấn khởi, tích cực lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát triển VHNT của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chí ghi nhận và biểu dương những thành tích, những kết quả nổi bật đạt được của Hội VHNT tỉnh, của anh chị em văn nghệ sỹ trong năm qua.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu BCH Hội cần thẳng thắn nhìn nhận mốt số mặt còn tồn tại, hạn chế và thống nhất với những nhận định, đánh giá của Hội. Tuy nhiên có một số vấn đề đặt ra mà Hội cần quan tâm đó là trong lĩnh vực sáng tác vẫn còn ít những tác phẩm phản ánh sâu sắc bước chuyển mạnh mẽ của đời sống xã hội, chưa có nhiều tác phẩm nổi bật về đề tài công nhân, công nghiệp, những tác phẩm góp phần xây dựng những chuẩn mực mới, tiên tiến trong lối sống, nếp sống văn hóa cộng đồng.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2021 - 2015. Kinh tế Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới với các động lực mạnh mẽ hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương. Yêu cầu đặt ra đối với VHNT là góp phần phát huy bản sắc văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.

Trước thuận lợi, khó khăn và yêu cầu đặt ra, đồng chí Ngô Văn Liên cơ bản thống nhất với nội dung, phương hướng, nhiệm vụ của Hội VHNT tỉnh đã được hội nghị xác định, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa văn nghệ. Trước mắt cần tập trung vào nhiệm vụ truyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, hội viên văn nghệ sỹ về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác VHNT.

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên Hội VHNT tỉnh, làm tốt công tác định hướng trong sáng tác, nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, bản lĩnh và năng lực sáng tạo cho hội viên văn nghệ sỹ.

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về xây dựng văn hóa, con người phát triển toàn diện. Hội VHNT phải giữ vai trò nòng cốt trong việc định hướng, khuyến khích văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi sự xâm nhập và tác động tiêu cực của các sản phẩm văn hóa độc hại.

- Khuyến khích văn nghệ sỹ chung tay phòng chống dịch Covid - 19 thông qua sáng tác các tác phẩm VHNT nhằm cổ vũ toàn dân chung tay đẩy lùi đại dịch.

- Tiếp tục động viên văn nghệ sỹ tham gia các cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, trọng tâm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hưởng ứng các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021). Đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm về đề tài công nhân, công nghiệp, về xây dựng nông thôn mới, về xây dựng quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc. Tổ chức các cuộc thi sáng tác chuyên ngành, Liên hoan Âm nhạc, Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh. Tham gia các hoạt động do Hội chuyên ngành Trung ương tổ chức.

- Tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên, đặc biệt quan tâm phát triển hội viên trẻ. Có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, định hướng, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn đời sống để có nhiều tác phẩm VHNT mang đậm nét truyền thống văn hóa, phản ánh được hơi thở cuộc sống, sự phát triển, vươn lên của tỉnh Bắc Ninh - hướng đến thành phố trực thuộc Trung ương.

Tạp chí Người Kinh Bắc luôn bám sát sự định hướng, chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, kế hoạch, chủ để hàng tháng. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tác phẩm cả về nội dung, nghệ thuật và các tin, bài đăng trên website Người Kinh Bắc, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của độc giả trong và ngoài tỉnh.

* Về các đề xuất, kiến nghị của Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới để các cấp, các ngành, các địa phương nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, mục đích, vai trò của VHNT trong đời sống xã hội góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố quan tâm định hướng hoạt động đối với các Phân hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội VHNT tỉnh chuẩn bị các yếu tố cần thiết, xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng Quỹ hỗ trợ sáng tạo VHNT giai đoạn 2021 - 2025; đổi tên các Phân hội VHNT huyện, thị xã, thành phố thành Hội VHNT cấp huyện, thị xã, thành phố; đổi tên Giải thưởng VHNT tỉnh Bắc Ninh thành Giải thưởng Nguyễn Gia Thiều; bố trí trụ sở làm việc của cơ quan Hội và tăng số lượng biên chế.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo Báo Bắc Ninh, Đài PTTH tỉnh xây dựng chuyên mục VHNT trong đời sống xã hội định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng./. 

 

                                                                                                                                                                                             Tin và ảnh: THANH HUYỀN