Trang chủ Tin tức & Sự kiện

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
10:06 | 01/12/2020

 

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-TU ngày 19/10/2020 của Tỉnh ủy Bắc Ninh, sáng 27/11, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Chấp hành các Chi hội, Phân hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, các văn nghệ sĩ được thông tin về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua; quán triệt nội dung văn kiện Đại hội, đặc biệt là mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội. Việc tuyên truyền, phổ biến sâu trộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với mục tiêu xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới. Cụ thể tập trung nguồn lực củng cố, xây dựng và phát triển sự nghiệp VHNT Bắc Ninh tiên tiến, đậm đà bản sắc, góp phần xây dựng nhân cách con người Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ; Xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ Bắc Ninh phát triển toàn diện về số lượng và chất lượng; phấn đấu có nhiều tác phẩm VHNT có chất lượng cao phản ánh sinh động văn hóa truyền thống, con người quê hương; nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý Nhà nước các cấp đối với VHNT.

Để thực hiện mục tiêu trên, chương trình hành động của Hội tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính như: tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, môi trường, cơ sở vật chất cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm; tham mưu xây dựng Quỹ sáng tạo VHNT tỉnh, hoàn thiện các đề án, quy chế giải thưởng VHNT; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ trong công tác đối với các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh; đẩy mạnh phong trào sáng tác và quảng bá tác phẩm; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Tạp chí Người Kinh Bắc và Website; tăng cường hoạt động của các Chi hội chuyên ngành và Phân hội trực thuộc./.

                                                                                                                                                                                                                             LÊ THÀNH