Trang chủ BÀI VIẾT THEO CHỦ ĐỀ

NGÀNH TUYÊN GIÁO BẮC NINH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, TIẾP TỤC HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
11:04 | 28/07/2020

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo của Đảng đã có các tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ngành Tuyên giáo vẫn luôn giữ vị trí quan trọng, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng; được Đảng xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, trong chặng đường 90 năm công tác tư tưởng của Đảng (1930 - 2020), đội ngũ cán bộ Tuyên giáo của tỉnh luôn thấm nhuần lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hoạt động; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Định hướng đúng đắn đó được thể hiện trên các nhiệm vụ chính trị, giải pháp cụ thể của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng. Tuyên giáo tỉnh nhà được hình thành và phát triển mạnh mẽ, đưa phong trào cách mạng đến với nhân dân rất sớm, tích cực truyền bá đường lối cách mạng của Đảng, trang bị nhận thức tư tưởng cho quần chúng nhân dân đứng lên giành chính quyền.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của toàn ngành trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; hơn 20 năm tái lập tỉnh, ngành Tuyên giáo với chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát nhiệm vụ được giao tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo có hiệu quả công tác tư tưởng, trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng; củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phát động và định hướng tư tưởng nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của tỉnh. Công tác phổ biến, học tập, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được đổi mới với nhiều hình thức học tập sáng tạo, hiệu quả, từ khâu chuẩn bị, quán triệt đến thảo luận, viết thu hoạch; chủ động mời các báo cáo viên, chuyên gia có uy tín của Trung ương về báo cáo các chuyên đề, nghị quyết, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh và cho các đối tượng theo quy định.

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng trong các lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, biên soạn lịch sử Đảng, dư luận xã hội. Tham mưu trong lĩnh vực đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; chống các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội, công tác tuyên truyền đối ngoại; tuyên truyền biển đảo, cắm mốc biên giới. Bên cạnh đó, đã tập trung tổ chức các hoạt động hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu khoa học; xây dựng các đề án chuyên môn sâu, tham mưu cho cấp ủy giải quyết một số vấn đề khó, phức tạp; tham mưu nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực Tuyên giáo.

Ngành Tuyên giáo đã chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kết hợp tốt giữa việc nâng cao chất lượng tham mưu với năng lực tác chiến hàng ngày, xử lý và giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các đoàn thể nhân dân cùng cấp để giải quyết những việc bức xúc, nổi cộm có liên quan đến công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, thông qua đó tham mưu với cấp ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp, hướng dẫn các địa phương, ban, ngành, các đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng của nhân dân và hoàn thiện quy chế, quy tắc ràng buộc về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần củng cố và tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Hoạt động văn hóa, văn nghệ và cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh sinh động và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.Thông qua việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chủ động dự báo, phát hiện, đề xuất giải quyết những vấn đề phức tạp về tư tưởng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, sa sút phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy lùi tệ quan liêu, xa dân, tư tưởng bảo thủ trì trệ, cơ hội chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 Các lĩnh vực công tác Tuyên giáo có nhiều chuyển biến tích cực và tiến bộ, thực hiện tốt phương châm: Công tác tư tưởng hướng về cơ sở; xây đi đôi với chống; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; với cách làm nhanh nhạy, hiệu quả, phù hợp, thuyết phục. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngành Tuyên giáo Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Năm 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, là năm cuối cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... ngành Tuyên giáo Bắc Ninh tập trung tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh công tác Tuyên giáo, thực hiện phương châm “Toàn Đảng và cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng”, trước hết cấp uỷ, Bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị - tư tưởng, công tác Tuyên giáo; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về chính trị tư tưởng.

Thứ hai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, dự báo tư tưởng, dư luận xã hội, với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng để phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu các cấp uỷ đảng những giải pháp phù hợp nhằm định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội, giải quyết, tháo gỡ những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; trước mắt là tuyên truyền Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chủ đề năm 2020 “Bắc Ninh đoàn kết- Đổi mới- Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp”.

Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng, khoa giáo, văn hóa văn nghệ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực công tác khoa giáo.

Thứ năm, nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng, truyền thống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 643-KL/TU ngày 6/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện chế độ học tập chính trị trong Đảng theo Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ chính trị khóa VIII. Kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo đủ số lượng, quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.  

Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo Bắc Ninh tin tưởng và tự hào, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí công tác của mình, nâng cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh toàn diện, mạnh mẽ về nội dung và phương thức tuyên truyền, nắm tình hình, xử lý nhanh, nhạy, kịp thời những vấn đề về tư tưởng; chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.

                                                                                                                                                                                                                                           TẠ ĐĂNG ĐOAN

                                                                                                                                                                                                                                        Uỷ viên BTV Tỉnh ủy

                                                                                                                                                                                                                          Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh