Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XIII CỦA ÐẢNG CHO LÃNH ÐẠO CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ
14:11 | 16/07/2021

             Ngày 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản toàn quốc.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt về những vấn đề mới, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đó là 5 bài học kinh nghiệm lớn được Đại hội XIII của Đảng rút ra, từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, có những nhận thức mới xây dựng Đảng về cán bộ; về bổ sung “dân giám sát, dân thụ hưởng” và “lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của hệ thống chính trị; xây dựng đồng bộ thể chế phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện. Đồng thời, Đại hội XIII của Đảng thống nhất cao xây dựng một hệ quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị và hệ quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Trong đó, quan điểm nhất quán có tính nguyên tắc là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp đó, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng truyền đạt nội dung về những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản; tình hình công tác báo chí, xuất bản giai đoạn hiện nay và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo chí, xuất bản được Đảng ta xác định là bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Do đó, quan điểm của Đảng ta là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; sự phối hợp với Hội Nhà báo và cơ quan chủ quản nhằm tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mạng của báo chí cách mạng; nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ trong hoạt động xuất bản…

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí, xuất bản trong lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới. Bên cạnh đó, chủ động tăng cường các tuyến tin, bài liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện ngày càng có hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội của báo chí đối với việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

 

                                                                                                                                                                                                                               HOÀNG LINH