Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

HĐND CÁC CẤP PHỐI HỢP TỐT TRONG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
10:13 | 08/04/2021
Năm 2017,  Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”. Trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với cấp ủy thông qua Đảng đoàn HĐND. Xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các nội dung quan trọng liên quan đến chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng về công tác tổ chức bộ máy, về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, về an ninh quốc phòng, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác của HĐND.

HĐND tỉnh duy trì tốt mối quan hệ phối hợp công tác theo Quy chế với Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH mời Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tham dự hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 6 đoàn dự phiên chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm, thảo luận về kinh tế - xã hội tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV. Việc phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát được Thường trực HĐND thực hiện nền nếp, thường xuyên. Các hội nghị tiếp xúc cử tri, các cuộc giám sát của Đoàn ĐBQH và các Ủy ban của Quốc hội làm việc tại tỉnh đều mời đại diện Thường trực HĐND tỉnh tham dự, tạo mối quan hệ gắn kết giữa cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp, các phiên họp hằng tháng của Thường trực HĐND tỉnh mời lãnh đạo UBND tỉnh dự. Các cuộc họp hằng tháng, các phiên giao ban tuần của UBND tỉnh đều mời Thường trực HĐND tỉnh dự. Các cuộc tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đều mời đại diện UBND tỉnh tham dự. Sự phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền được thực hiện kịp thời, tạo điều kiện để UBND tỉnh hoàn thành nhiệm vụ.
Sự phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh được duy trì thường xuyên. Định kỳ 6 tháng, một năm các bên đều thông báo về tình hình hoạt động cũng như ý kiến, kiến nghị, đề xuất để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mỗi bên; theo dõi hoạt động của đại biểu; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề quan trọng của tỉnh; cùng tham gia hoạt động giám sát, phản biện đối với các vấn đề liên quan;… Hoạt động tiếp xúc cử tri được các bên phối hợp chặt chẽ từ khâu tuyên truyền, chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức hội nghị. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tổng hợp kiến nghị của cử tri  phản ánh tới kỳ họp HĐND tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh còn duy trì tổ chức họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND cấp huyện để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất các biện pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Các cuộc giám sát chuyên đề tại địa bàn cấp huyện, hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh,... đều mời Thường trực HĐND cấp huyện tham gia.
Ở cấp huyện và cấp xã, Thường trực HĐND thường xuyên giữ mối liên hệ với đại biểu, tổ đại biểu HĐND thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, tổ chức kỳ họp và các hoạt động khác...; bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp để cụ thể hóa vào nghị quyết của HĐND về những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở  địa phương. Đồng thời, thực hiện đúng Quy chế phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp trong triển khai thực hiện các mặt công tác.
Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã luôn phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban  HĐND tỉnh trong thực hiện chức năng giám sát; trong hoạt động tiếp xúc cử tri...diễn ra trên địa bàn. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ nên hoạt động của HĐND các cấp có hiệu quả cao, vừa đảm bảo hoạt động mang tính độc lập, vừa duy trì mối quan hệ mang tính hệ thống trong hoạt động của HĐND.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      NKB