Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

ĐẢNG TA THẬT LÀ VĨ ĐẠI
15:09 | 10/01/2020

Đất nước rộn ràng đón chào mùa xuân mới: Xuân Canh Tý - 2020, Đảng ta tròn 90 tuổi, đất nước hướng tới kỷ niệm 75 năm dưới chế độ Dân chủ Cộng hoà và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm Canh Tý - 2020 cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Từ trong nô lệ lầm than, 90 năm trước - Mùa xuân năm 1930, Đảng ta, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ một đốm lửa đã bùng lên ngọn lửa cách mạng, xoá tan màn đêm tăm tối. Mười lăm năm tuổi, chỉ với 5000 đảng viên, Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên phá tan gông cùm, xiềng xích, làm Cách mạng tháng Tám thành công. Hai mươi lăm năm tuổi, với 5 vạn đảng viên, Đảng lãnh đạo Nhân dân dùng gậy tầm vông, giáo mác xông lên đánh thắng đế quốc Pháp, chặt đứt mắt xích đầu tiên của hệ thống chế độ thực dân cũ, nêu gương sáng cho phong trào giải phóng dân tộc trên hành tinh này. Bốn mươi lăm năm tuổi, với khoảng nửa triệu đảng viên cùng sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, đồng thời tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng yêu chuộng hoà bình, tiến bộ trên thế giới, đánh thắng đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất toàn vẹn non sông đất nước. Thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn 30 năm qua đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất và kỹ thuật, chuyển đất nước sang thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo ra thế và lực mới, chủ động hội nhập với thế giới đang phát triển đa chiều, trong bối cảnh có nhiều thời cơ lớn, đồng thời cũng có những thách thức không nhỏ.

Qua bao thử thách dạn dày, Đảng đã hội tụ trong hàng ngũ của mình những  con em ưu tú của giai cấp công nhân, của dân tộc, toàn tâm, toàn ý với sự nghiệp chung, tận tụy  phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Vì độc lập dân tộc, vì tự do cho Tổ quốc, biết bao thế hệ đảng viên của Đảng đã hy sinh hoặc bị tù đày, mất đi một phần thân thể vì mục đích, lý tưởng cao cả ấy. Ngày nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, triệu triệu đảng viên của Đảng vẫn vững vàng trên trận tuyến mới, gánh vác trọng trách đứng mũi chịu sào, cùng toàn dân phấn đấu để “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời từng bước nâng cao vị thế dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế là mục đích cao cả của Đảng và là lý tưởng, hoài bão lớn lao của các thế hệ đảng viên cộng sản.

Để làm điều đó, một mặt Đảng không ngừng đổi mới phương thức, nâng tầm lãnh đạo, xứng đáng là một Đảng trí tuệ, văn minh. Mặt khác Đảng giáo dục và đòi hỏi “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ đỉnh cao mùa xuân này như còn vang vọng lời nói hào sảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (5/1/1960): “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!” Đảng ta, một Đảng Mác-xít-Lê-nin, từ nhân dân lao động mà ra, gắn bó máu thịt với nhân dân, tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, lương tâm, danh dự của giai cấp công nhân, của dân tộc. Đảng luôn giữ mối liên hệ với quần chúng, chịu sự kiểm tra, giám sát của quần chúng, kiên quyết ngăn ngừa và khắc phục bệnh quan liêu, chủ quan, xa rời thực tế, xa rời quần chúng, một trong những nguy cơ lớn nhất đối với một đảng lãnh đạo chính quyền.

Tuy đã đạt được những thành quả diệu kỳ, nhưng quá trình lãnh đạo cách mạng, trong từng thời kỳ và trong những hoàn cảnh cụ thể, Đảng cũng còn những yếu kém, khuyết điểm, một số tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên chưa làm tròn vai trò lãnh đạo và tính tiên phong, gương mẫu.

 Đại hội Đảng lần thứ XII chỉ rõ: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm”.

 Hội nghị lần thức tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) nhấn mạnh: “Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao.”.

 Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định những chủ trương, giải pháp, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

  Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã thổi luồng gió mới và tạo sự lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về đạo đức “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong Đảng và xã hội. Đảng đã nghiêm khắc xử lý, thậm chí loại ra khỏi hàng ngũ của Đảng những đảng viên thoái hoá, biến chất, vi phạm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, mất uy tín với quần chúng… Đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ khoá XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý và 7 tổ chức Đảng.

Trong lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng ta, đây là một nhiệm kỳ có số cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật nhiều nhất, đó là điều đau xót và là bài học đắt giá. Nhưng đó cũng là biểu hiện của một Đảng mạnh, một Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, không những đề ra được đường lối đúng đắn mà còn dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ những sai lầm, khuyết điểm, yếu kém và kiên quyết sửa chữa; xử lý nghiêm minh những đảng viên, cán bộ vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước, kể cả cán bộ đương chức và nghỉ hưu, không bao che, không có vùng cấm… Sự lành mạnh của đời sống đạo đức xã hội phụ thuộc một phần rất quan trọng vào sự nêu gương của người lãnh đạo, quản lý nhất là những người đứng đầu các ngành, các địa phương, đơn vị. Vì vậy, kết quả đó đã và đang khơi dậy bản lĩnh và ý thức tránh nhiệm trong cán bộ, đảng viên; niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ được nâng lên, quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân được củng cố; góp phần quan trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, ngày càng vững mạnh.

***

Dòng nhựa âm thầm chắt lọc từ tinh tuý của trời đất là nguồn sinh lực làm bật dậy sắc xuân của muôn loài cây lá. Bản lĩnh, năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong trang vàng lịch sử 90 năm của Đảng hoà quyện cùng bản sắc dân tộc Việt Nam là sinh lực và động lực tiềm tàng, vượt qua khó khăn thách thức, tạo nên những mốc son mới trên tiến trình hướng tới mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.

                                                                                                                                                                                                                                                   TÂN HUYỀN