Liên kết website
 Thống kê
   Đang truy cập
76
Tổng lượt truy cập
88551

Trang chủ Tin tức & Sự kiện

THÔNG TRI TRIỆU TẬP HỘI VIÊN DỰ ĐẠI HỘI IV, HỘI VHNT TỈNH, NHIỆM KỲ 2018 - 2023
16:08 | 15/10/2018

 UBND TỈNH BẮC NINH                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 

            Số: 01/TT-VHNT                                                                                                                                   Bắc Ninh, ngày 26 tháng 9 năm 2018                                

 

THÔNG TRI

TRIỆU TẬP HỘI VIÊN DỰ ĐẠI HỘI IV

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH, NHIỆM KỲ 2018- 2023

 

 

                                                             Kính gửi: Các đồng chí hội viên Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh

 

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội VHNT tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018- 2023” và Công văn số 3343/UBND-NC ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh về việc đồng ý cho Hội VHNT tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thông báo và Triệu tập toàn thể hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh đến dự Đại hội IV, nhiệm kỳ 2018- 2023.

* Thời gian: 02 ngày, 18 và 19 tháng 10 năm 2018 (Thứ năm và thứ sáu, hội viên có mặt dự Đại hội từ 13h30 ngày 18 tháng 10 năm 2018).

* Địa điểm: Hội trường B, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Đường Kinh Dương Vương, TP Bắc Ninh.

(Kèm theo  nội dung chương trình làm việc cụ thể)

Đại hội là sự kiện chính trị rất quan trọng của Hội VHNT tỉnh, yêu cầu các đồng chí đến dự họp đầy đủ và đúng thời gian theo chương trình (Nếu hội viên vì lí do không thể tham dự Đại hội, đề nghị làm đơn có xác nhận của Phân hội trưởng và gửi về Văn phòng Hội trước ngày 10/10/2018 để báo cáo Sở Nội vụ, cơ quan quản lý theo dõi quy trình Đại hội).

Ghi chú: Ban Tổ chức Đại hội đề nghị đại biểu về dự Đại hội mặc trang phục lễ hội (nam mặc comple, đeo cavat; nữ mặc áo dài truyền thống); Mang theo thẻ hội viên để phục vụ công tác biểu quyết tại Đại hội; đeo phù hiệu đại biểu (do Ban Tổ chức Đại hội cấp) và các kỷ niệm chương ghi nhận sự cống hiến trong  lĩnh vực văn học nghệ thuật (nếu đã được tặng)./.

 Nơi nhận:                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

 

         - Như kính gửi;                                                                                                                                   Đã ký

         - Lưu VT.

 

                                                                                                                                         Nguyễn Công Hảo