Trang chủ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV
19:07 | 13/06/2021
Ngày 10-6-2021, đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia ký ban hành Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG  công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trong toàn quốc đạt 99,60% (cao hơn 0,25% so nhiệm kỳ 2016-2021). Cả nước có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong số những người trúng cử có 194 người do Trung ương giới thiệu, 301 người do địa phương giới thiệu và 4 người tự ứng cử.
Cơ cấu: 151 người trúng cử là phụ nữ, chiếm tỉ lệ 30,26%; người trúng cử là người dân tộc thiểu số có 89 người, chiếm tỉ lệ 17,84%; người trúng cử là người ngoài Đảng có 14 người, chiếm tỉ lệ 2,8%; người trúng cử là đại biểu Quốc hội tái cử có 203 người, chiếm tỉ lệ 40,68%; người trúng cử là người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 47 người, chiếm tỉ lệ 9,42%.
Về trình độ chuyên môn: 392 người trúng cử có trình độ trên đại học, chiếm tỉ lệ 78,56%; 106 người trúng cử có trình độ đại học, chiếm tỉ lệ 21,24%.
Theo Nghị quyết này, tại 3 đơn vị bầu cử thuộc tỉnh Bắc Ninh bầu đủ 7 đại biểu Quốc hội khóa XV theo số lượng đã được ấn định. Trong đó, 3 người thuộc khối các cơ quan Trung ương giới thiệu về ứng cử tại tỉnh, 4 người do địa phương giới thiệu; 4 người trúng cử là phụ nữ; 3 người tái cử.

 

                                                                                                   Nguồn: Báo Bắc Ninh

 Bài viết liên quan